Copyright © 2012 Caroline Simpson
Umsetzung
sd-mediaart

Lesung zum Advent

Begleitungsprogramm zu den Lesungen

Gesang - Caroline Simpson, Klavier - Joe Völker
Rathaus Lambsheim, 2 Dezember, 18 Uhr